Bidden voor VredeMannen en vrouwen van goede wil, die geloven 
in de kracht van het gebed en zijn universaliteit en 
die dromen van een meer vreedzame en rechtvaardige wereld,

SEPTEMBER 2015: PARTNERSCHAPPEN VOOR VREDE, WAARDIGHEID VOOR IEDEREEN!

Vrede voor allen die vrede zoeken:

Sinds 1981, heeft de  VN de jaarlijkse viering van de Internationale Dag van de Vrede voorgesteld. In 2001 heeft de Algemene Vergadering van die instelling  21 september vastgesteld als datum van deze jaarlijkse dag van geweldloosheid en staakt-het-vuren. Ik nodig u uit om dit initiatief te steunen met onze gebeden, zodat de Werelddag van de
Vrede 2015 met waardigheid door alle volkeren en naties zal worden herdacht!

Wij vieren dit jaar de  zeventigste verjaardag van de Verenigde Naties, met de goedkeuring van een nieuwe mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling en gezamenlijke actie om de klimaatverandering aan te pakken. Om deze reden is dit jaar gekozen voor het thema : "Partnerschappen voor Vrede  - Waardigheid voor Allen”. Aldus wil men het belang aantonen van het gezamenlijk werken aan de vrede, door alle sectoren van de samenleving : de overheid, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, geloofsgroeperingen en andere niet-gouvernementele organisaties. Zonder deze onderlinge samenwerking, zal vrede een onbereikbaar ideaal blijven! We zullen er niet in slagen de wapens neer neer te leggen wapens en voortgang te boeken zonder deze samenwerking! Daarvoor zullen we eerst ons begrip van vrede - heel individualistisch en subjectief -  moeten hernieuwen . In het oude Griekenland was de godin van de vrede ook de bewaker en beschermer van de Griekse steden. Maar door de eeuwen heen, hebben we de politieke dimensie van de vrede verloren.  De Stoïcijnse filosofie  heeft uiteindelijk zijn begrip van vrede opgelegd aan onze cultuur, dat vrede reduceert tot de rust en de sereniteit van de ziel. Enkele uitingen in ons dagelijkse taalgebruik, zoals bijvoorbeeld de zinsnede "laat me met rust," tonen duidelijk dit individualistische en solipsistische begrip van vrede. We moeten het oorspronkelijke intersubjectieve begrip van vrede herstellen: etymologisch gezien komt het Latijnse woord "pax" van "pangere" wat de oprichting van een pact en het bereiken van een overeenstemming betekent. Vrede houdt dan op een individueel attribuut te zijn - "Ik ben in vrede" of "Ik heb vrede" -  maar beschrijft dan een relatie tussen mensen. Vrede is niet een geïsoleerde constructie, maar het werk van een groep en van een gemeenschap; het is niet alleen de verantwoordelijkheid van regeringen of de VN, maar de taak en het werk van onze handen!
Opdat dit voorstel van de VN zal worden verwelkomd door alle landen en alle volkeren, dat de vijandelijkheden worden gestopt, dat educatieve maatregelen worden uitgevoerd en dat het publiek bewust gemaakt wordt van vredeskwesties , bidden we tot de Heer, met de woorden van de UNESCO-Grondwet:

Heer, God van de Vrede, U heeft ons geïnspireerd om te begrijpen dat "net zoals oorlogen beginnen in de hoofden van de mensen, het verheffen van het verdedigen van de vrede tevens in de geest van de mensen zal moeten zijn." Gij hebt ook duidelijk gemaakt dat om” een unanieme, duurzame en oprechte steun van de volkeren te genieten, moet vrede worden gebaseerd op de intellectuele en morele solidariteit van de mensheid." Geef ons de genade  deze Internationale Dag van de Vrede van 2015 te vieren, met intensiteit en verdieping, zodat de volkeren van de wereld hun verlangen om te leven in harmonie binnen de menselijke familie bevestigen. Laat ons de genade en de verantwoordelijkheid om te leven als 'vrede partners’ ontdekken, om de komst van een wereld die welvaart en waardigheid voor iedereen zal garanderen. Aldus zullen wij het werk van uw handen, vernieuwd door uw Geest, en de lof van uw naam vieren! Amen!

Met al mijn vriendschap,
Broeder Irenaeus Rezende Guimarães
Benedictijn van de abdij van Onze Lieve Vrouw, Tournay, Frankrijk

Tournay, 20 augustus 2015.

MAART 2015: VOOR DE VREDE, TEGEN HET TERRORISME


Aan allen die streven naar vrede:
Vrede!De terreuraanslagen in Frankrijk van januari 2015, zijn een uitnodiging tot vurig bidden opdat het  terrorisme wordt gestopt. De feiten zijn bekend: op 7 januari, vallen  twee Franse jihadisten, de gebroeders Kouachi, Charlie Hebdo binnen en doden  elf mensen en maken  11 gewonden:  werknemers van de krant en de politie; op Januari 8, in Montrouge, vermoordt Amedy Coulibaly, een goede  bekende van de Kouachi broers  een agent en verwondt een andere persoon;op  9 januari verschanssen de  Kouachi - broers zich  in een drukkerij in Dammartin-en-Goële, op hetzelfde moment gijzelt Coulibaly mensen in een koosjere supermarkt in Parijs; in totaal vinden zeventien mensen, politie en klanten, en de drie moordenaars de dood. Andere antisemitische aanvallen en demonstraties vinden daarna plaats in Frankrijk en elders, zoals in Denemarken. Dit alles heeft geleid tot diepgaande reacties van de gehele maatschappij en overheden, zoals te zien was op 11 januari toen ongeveer 4 miljoen mensen in verschillende steden in Frankrijk en wereldwijd demonstreerden.

Terrorisme is een zeer wrede vorm van geweld, die  het internationaal humanitair recht volledig veracht: het manifesteert zich op de meest onverwachte manieren, omdat de doelen geen militair doelwitten zijn zoals in een oorlog, maar plaatsen van het dagelijks leven. Terrorisme raakt de menselijke waardigheid diep  en vormt een belediging voor de hele mensheid. Het moet absoluut worden veroordeeld en niets kan het rechtvaardigen. In zijn logica heiligt het doel de middelen en de mens wordt  louter  een instrument. Maar de eliminatie van het terrorisme is niet eenvoudig en het veronderstelt een ​​geheel van maatregelen die het beveiligingsbeleid, sociale en culturele integratie, internationale samenwerking en ook onderwijs voor geweldloosheid en vrede omvatten. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van terrorisme is persoonlijk en kan niet worden toegeschreven aan religies, naties en etnische groepen waartoe de terroristen behoren. Rechtvaardigen van terrorisme in de naam van God is een ontheiliging en een godslastering, omdat men de goddelijke waarheid in pacht verlangt te hebben. Godsdiensten krijgt de missie om samen te werken en de oorzaken van terrorisme weg te nemen en de vriendschap tussen volkeren (zie Johannes Paulus II, Assisi decaloog voor Vrede, 1, 24 februari 2002) te bevorderen. Geen enkele religie kan terrorisme tolereren en nog  minder het prediken (Johannes Paulus II, Boodschap voor de Werelddag van de Vrede 2002, 7). Men kan degenen die sterven bij hun terroristische daden niet als martelaars beschouwen;  een martelaar is iemand die zijn leven opgeeft voor God en niet iemand die in de naam van God doodt.

Laten we  bidden tot de Heer opdat geweldloosheid zegeviert over terrorisme:

Heer, God van de vrede, U  hebt ons op de berg Sinaï het gebod om niet te doden aan Mozes gegeven; op de berg Tabor hebt U, via  Jezus, ons geleerd om het kwade niet met het kwade te vergelden maar met het goede te reageren. Bekijk met tederheid de mensheid, bedreigd door het geweld van het terrorisme! Troost met uw liefde alle mensen die getroffen zijn door deze aanvslagen! Wek het geweten van de burgers opdat de gehele mensheid met kracht reageert op dit geweld! Inspireer de gelovigen en de leiders van alle religies om vredestichters te zijn en dat het radicalisme en religieus fanatisme zal worden uitgeroeid! En dat aldus, door de kracht van uw genade, de gehele aarde in vrede zal leven en geen kwaad zal worden uitgeoefend in uw aangezicht;  Amen.


Met al mijn vriendschap,

Broeder  Irenaeus Rezende Guimarães

Benedictijner monnik van de abdij van Onze Lieve Vrouw, Tournay, Frankrijk

Tournay


JANUARI 2015: FINANCIERT ONS GELD OORLOG OF VREDE?Aan allen die streven naar vrede:

Vrede!Ik nodig u uit aan het begin van dit nieuwe jaar, om na te denken over en te bidden voor de economische dimensie van vrede, door het stellen van een zeer serieuze vraag: financiert ons geld  de oorlog of steun het  de vrede?

De militaire uitgaven in 2013 werden door het SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), op ongeveer 1747 miljard dollar geschat, wat neerkomt op 2,4% van het BBP of $ 248 voor elke persoon op de planeet!. Hetzelfde Instituut wees naar de tien belangrijkste bedrijven in de wapenproductie in 2012: Lockheed Martin (36 miljard $ ), Boeing (27,61 miljard $), BAE Systems UK (26,85 miljard $ ), Raytheon ( 22,50 miljard $), General Dynamics ( 20,94 miljard $), Northrop Grumman (19,40 miljard $), EADS Trans-Europe (15,40 miljard $), United Technologies ( 13,46 miljard $), Finmeccanica - Italië ( 12,53 miljard $), L-3 Communications (10,84 miljard $). Geconfronteerd met deze realiteit, is de onvermijdelijke vraag: door wie worden deze bedrijven ondersteund? Wie zijn de investeerders?
Er is een begin van een consensus bij de  banken en in de wereld van de beleggingsfondsen om bedrijven die relaties met de wapenindustrie hebben, geheel uit te sluiten van hun financiële verrichtingen. Men kan deze ethische betrokkenheid bij de Nederlandse bank ASN Bank zien, bij de Italiaanse bank Banca Etica of bij Zweedse verzekeringsmaatschappij Folksam; zij verbieden investeringen in en financiering  van bedrijven die betrokken zijn bij de productie, distributie of het verhandelen van wapens. Hoewel het om een klein aantal instellingen gaat, kan deze desinvestering een aanzienlijke impact hebben op de strategische oriëntatie van een bedrijf. Bedrijven die blijven investeren in wapens beginnen te beseffen dat ze zelf zullen worden beschouwd als onwettig of als een slecht investerings- object ( http://www.bastamag.net/L-industrie-des-armes-nucleaires  http://www.bastamag.net/L-industrie-des-armes-nucleaires  "http://www.paxforpeace.nl/home" http://www.paxforpeace.nl/home). Dezelfde oriëntatie is te vinden in de ontwikkeling van eerlijke handel: mensen willen ervoor zorgen dat de producten die ze kopen, niet het gevolg zijn van de exploitatie van menselijke ellende en dat geld kan bijdragen aan de menselijke ontwikkeling, eerder dan aan de verrijking van degenen die al veel hebben.
Opdat  in het bewustzijn van de mensheid deze ethische dimensie van de economie kan groeien, laat ons bidden:
Heer, God van de vrede, uw profeten hebben aangekondigd dat op een dag zwaarden zullen worden omgevormd tot ploegscharen en speren tot snoeimessen (Is 2.4). Wij smeken u om de vervulling van deze woorden niet te vertragen. Dat het gevoel van ethiek de mensen  begeleidt  in het gebruik van hun geld, en dat de oorlogsindustrie geen financiële steun meer vindt. Aldus zal de gehele aarde, het werk van uw handen, in vrede leven zoals u dat wilt. Amen.

Gelukkig Nieuwjaar!
Broeder Irenaeus Rezende Guimarães
Benedictijner monnik van de abdij van Onze Lieve Vrouwe, Tournay, Frankrijk
DECEMBER 2014: GEEN SLAVEN MEER, MAAR BROEDERSAan allen die streven naar vrede:

Vrede!"Geen slaven meer, maar broeders." Dit is het door paus Franciscus gekozen thema voor de 48ste Werelddag van de Vrede die op 1 januari 2015 zal worden gehouden, daarmee de traditie door de zalige paus Paulus VI in 1968 geïnaugureerd, continuerend.

Paus Franciscus werd geïnspireerd door de brief die Paulus schreef aan zijn vriend Filemon en  hem vroeg om Onesimus, een weggelopen en tot het christendom bekeerde slaaf, te ontvangen. Paulus vraagt Filemon om Onesimus te ontvangen "niet meer als slaaf, maar meer dan een slaaf, als een geliefde broeder" (Filemon 16). Door het oproepen van dit Bijbelvers, wil de  paus dat wij de slavernij niet als een feit uit het verleden beschouwen, maar als een sociale wond, die tegenwoordig zeer aanwezig is. In zijn boodschappen  staat de paus  erop dat onze goddelijke verwantschap  ons  tot broeders en zusters met gelijke waardigheid maakt. Maar de slavernij geeft  een dodelijke klap aan deze universele broederschap en daarmee aan de vrede. Inderdaad, opdat er  vrede zal zijn, moet de mens in de ander een broeder (h)erkennen die gelijke waardigheid heeft.

    Slavernij in de wereld van vandaag neemt verschillende vormen aan, zoals mensenhandel, mensensmokkel en prostitutie, gedwongen arbeid, uitbuiting van de mens door de mens, de slavenmentaliteit ten opzichte van vrouwen en kinderen. En deze wonden zijn onderworpen aan een beschamende speculatie van de kant van individuen en groepen die profiteren van tal van conflicten, de economische crisis en corruptie. Slavernij is niet alleen een verschrikkelijke open wond in de hedendaagse samenleving, maar ook een zeer ernstige wond in het vlees van Christus! We moeten in de eerste plaats de onschendbare waardigheid van iedere menselijk wezen  erkennen en het tegelijkertijd met krachtige broederschap bevestigen - wat de eis omvat om de ongelijkheid dat een mens een ander mens kan onderwerpen, te overwinnen  - en het bevorderen van een engagement van nabijheid en onzelfzuchtigheid, voor een weg  van bevrijding en inclusiviteit van allen. Op deze manier kunnen we een beschaving op basis van de gelijkwaardigheid van alle mensen, zonder discriminatie, bouwen; wat de inzet vereist van de wereld van informatie, onderwijs en cultuur voor een vernieuwde maatschappij,  gebaseerd op vrijheid, gerechtigheid en vrede.

Opdat de boodschap van de paus zal worden verwelkomd door alle mannen en vrouwen van goede wil, door alle regeringen en alle kerken en religies, laten we bidden tot de Heer:
Heer, God van de vrede, uw zoon Jezus Christus kwam om te verkondigen dat we allemaal zonen en dochters van dezelfde Vader zijn en daarom broeders en zusters van elkaar.  Slavernij  is een diepgaande verwonding van deze universele broederschap. Aldus smeken we U om ons de morele kracht te geven om alle bestaande vormen van slavernij  aan de kaak te stellen en op te heffen. Op deze manier zullen we de waarheid implementeren van het Evangelie door Paulus verkondigt "Er is geen slaaf of vrije mens, (...), want u bent allen één in Christus Jezus "(Galaten 3:28). Amen.
Met al mijn vriendschap,
Broeder  Irenaeus Rezende Guimarães
Benedictijner monnik van de abdij van Onze Lieve Vrouw, Tournay, Frankrijk
Tournay, 13 november 2014.


NOVEMBER 2014 : VOOR DE VREDE VOOR HET OEKRAÏENSE VOLKAan allen die streven naar vrede :Vrede !

Ukrainian girl. Ik nodig u uit om te bidden voor de mensen in de Oekraïne, die sinds 2013 een crisis in de betrekkingen met Rusland beleven, eerst bekend als de "Russische Lente", geëvolueerd tot de "Oorlog van Donbass".

Het begon allemaal met de manifestaties tegen de positie van de president van Oekraïne Viktor Janoekovitsj gebeurtenissen, bekend om zijn verzet tegen de integratie van de Oekraïne in de Europese Gemeenschap. De demonstranten zijn erin geslaagd op 23 februari 2014 een nieuwe interim-president te benoemen, de heer Oleksandr Toutchynov. Toch bleef het land sterk verdeeld tussen het pro-Europese Westen, dat de macht heeft en het pro-Russische Zuidoosten. Brigades voor zelfverdediging werden opgericht  en pro-Russische demonstraties werden gehouden in de Russisch-sprekende regio's. Met de aansluiting van de Krim bij Rusland, 16 maart 2014, hebben de pro-Russische demonstranten de "People's Republic of Donetsk" uitgeroepen. Militaire krachten en Russische vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het organiseren van de opstand en bij het innemen van een aantal federale gebouwen. In reactie daarop heeft de Oekraïense regering een operatie tegen de pro-Russische separatisten georganiseerd. Op 17 april 2014, in Genève, zijn Rusland, Oekraïne, de Verenigde Staten en de Europese Unie het eens geworden over het feit dat de illegale militaire formaties in Oekraïne moet worden ontbonden, en dat elk persoon die administratieve gebouwen  bezet,  de wapens moet neerleggen en moet vertrekken. De overeenkomst voegt de mogelijkheid van een amnestie voor anti-regeringsdemonstranten toe. Op 17 juli beschuldigt de Oekraïne de Russische luchtmacht een Oekraïense vliegtuig en een Boeing 777 van Malaysia Airlines met 298 mensen aan boord te hebben neergeschoten. Vertegenwoordigers van de Volksrepubliek Donetsk, de Volksrepubliek Lugansk en de regering in Kiev ondertekenen op 5 september 2014 in Minsk, een Memorandum of Understanding voor een staakt-het-vuren.

Volgens de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, hebben tussen januari 2014 en begin augustus 2014 ongeveer 168.000 mensen hun toevlucht genomen tot Rusland en zijn ongeveer 117.000 mensen ontheemd, waaronder 102.600 in Lugansk en Donetsk, en 15.200 op de Krim. De VN zegt dat het aantal slachtoffers van het conflict bijna is verdubbeld in twee weken, van 1129 doden op 26 juli tot 2086 op 10 augustus. Gemiddeld werden er elke dag meer dan 60 mensen gedood of gewond. Er zijn bijna 5.000 gewonden, waaronder Oekraïense soldaten, leden van gewapende groeperingen en burgers. Verschillende journalisten werden tijdens het conflict gedood.Laten we de Heer bidden voor alle mensen van de Oekraïne, die bedreigd worden door een situatie van oplopende spanningen en conflicten, wat zorgt voor zoveel lijden onder de burgerbevolking:Heer, God van de vrede, uw zoon Jezus Christus kwam om alle mannen en alle vrouwen in één kudde samen te brengen. We bidden voor de mensen van de Oekraïne, die een burgeroorlog en een ineenstorting van de nationale eenheid beleven. Verspreid onder dit volk uw blik van tederheid en mededogen : dat de dialoog de wapens zal vervangen. En dat aldus, de verschillen overstijgend, dit land kan leven in vrede en welvaart. Amen.Met al mijn vriendschap


Broeder Irenaeus Rezende Guimarães

Benedictijner monnik van de abdij van Onze Lieve Vrouw, Tournay, Frankrijk

Tournay, 3 oktober 2014.

OKTOBER 2014 : VREDE VOOR IRAKAan allen die streven naar vrede: 

Vrede! Irak trekt wederom de aandacht van de internationale publieke opinie door zijn politieke instabiliteit. Ik nodig u uit om voor vrede te bidden voor dit eeuwenoude land,  bakermat van de beschaving, dat thans een dramatische situatie beleefd. 

Politieke stabiliteit in het land en de omverwerping van zijn dictator, Saddam Hoessein, was de belangrijkste reden van "Operation Iraqi Freedom", de gewapende interventie door de Verenigde Staten en hun bondgenoten, de 20e maart 2003; acht jaar en negen maanden later, op 21 december 2011, hebben de Verenigde Staten het land verlaten. De oorlog heeft aan ongeveer 250.000 Irakezen het leven gekost, bijna 5.000 gedode soldaten en meer dan 36.000 gewonde soldaten. Het gebrek aan een slagvaardige militaire macht heeft ruimte geboden voor acties van de soennitische opstandelingen, met name de Islamitische Staat van Irak, die hun aanvallen tegen de centrale regering en de sjiitische bevolking voortzetten. In 2012 is het "Iraakse Vrije Leger ' opgericht, gebaseerd op het model van het Syrische leger dat strijd tegen het regime van Bashar al-Assad in Syrië. Het aantal dodelijke slachtoffers van de burgeroorlog wordt al geschat op meer dan 15.000 en meer dan 250.000 vluchtelingen als gevolg van religieuze vervolging, in het christenen en Yezidi's.

Geconfronteerd met de talloze en wijdverbreide schendingen van de mensenrechten, is de Verenigde Naties opgeroepen tot de onmiddellijke inzet van speciale militaire eenheden afkomstig uit een zo groot mogelijk aantal landen, welke eenheden de capaciteit hebben om de etnische  en sektarische zuiveringen te stoppen, te zorgen voor de veilige terugkeer van de vluchtelingen naar hun huizen en de verantwoordelijken voor de rechter te brengen. Het moet ook maatregelen nemen om de levering van wapens te stoppen en de verantwoordelijken die blijven leveren, te straffen. Een onmiddellijke reactie zal in staat zijn om de humanitaire crisis te stoppen en dit voordat het onbeheersbare proporties bereikt. Dit vereist ook beschermingsmaatregelen aan leden van gemeenschappen van vervolgde minderheden en, volgens het internationaal humanitair recht,  hun het recht op onmiddellijke asiel te garanderen. Dit geheel van maatregelen zal er onmiddellijk voor zorgen dat de voorwaarden voor dialoog en vredesonderhandelingen die alle onderdelen van de samenleving aangaan, worden geïmplementeerd. 

Om een duidelijke en moedige stellingname van de gehele internationale gemeenschap, laten we bidden:

Heer, onze God, de God van de levenden en niet die van de doden, kijk met mededogen het land waar de aartsvader Abraham werd geboren, Irak. Vervul aan dit volk uw beloften van de vrede! Dat we stoppen met de schendingen van de mensenrechten! Dat we een democratisch en tolerant land kunnen vestigen, zodat de christenen, moslims en gelovigen van alle geloofsovertuigingen samen kunnen leven;  een cultuur van vriendschap en een beschaving kunnen construeren waar men trots op kan zijn! Geen religie rechtvaardigt geweld en dat alle religies samen kunnen werken voor de menselijke waardigheid! Amen.

Met al mijn liefde, 

BroederIrenaeus Rezende Guimaraes

Benedictijner monnik van de abdij van Onze Lieve Vrouw, Tournay, Frankrijk

Tournay, 20 augustus 2014.SEPTEMBER 2014 : HET RECHT VAN VOLKEREN OP VREDE
           
Aan allen die streven naar vrede:
                                                                          Vrede!              

Ik heb het recht om vrede
Sinds 1981 heeft de Verenigde Naties 21 september gewijd als de Internationale Dag van de Vrede, om de vredesidealen zowel binnen naties als tussen volken te versterken. Het thema van dit jaar is "Het recht van volkeren op vrede", gekozen om de dertigste verjaardag te vieren van "De verklaring inzake van het recht van volkeren op vrede." Ik nodig u uit om met ons gebed dit VN-initiatief te ondersteunen.
Deze verklaring, goedgekeurd 11 november 1984 door de resolutie 39/11 van de Algemene Vergadering van de VN, gestoeld op de fundamentele beginselen van het internationaal recht, spreekt de wens en de vastberadenheid van alle volkeren uit om oorlog uit te roeien in het bestaan van de mensheid, en vooral om een ​​wereldwijde nucleaire catastrofe te voorkomen. De afwezigheid van oorlog is een essentiële conditie voor welzijn, voor materiële voorspoed en de progressie van landen. In dit nucleaire tijdperk, is het instellen van een duurzame vrede op aarde van cruciaal belang voor het behoud van de menselijke beschaving, het voorbestaan van de mensheid. Dit belangrijke document bevat, om aan alle volkeren een vreedzaam leven te verzekeren,:
- " een plechtige verklaring dat de volkeren van onze planeet het heilige recht op vrede hebben;
- een plechtige verklaring dat het een fundamentele plicht van elke staat is om het recht van de volkeren op vrede te behouden en het te bevorderen;
- de benadrukking dat om het recht van de volkeren op vrede te waarborgen,  het onontbeerlijk is dat de politiek van staten zich dient in te zetten voor de afschaffing van de dreiging van de oorlog, in het bijzonder nucleaire oorlog, voor het afstand doen van het gebruik van geweld in internationale betrekkingen en voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen op basis van het VN-Handvest;
- een oproep aan alle staten en internationale organisaties om met alle mogelijke middelen bij te dragen aan het recht van volkeren op vrede, door het nemen van passende maatregelen op nationaal en internationaal niveau te waarborgen ".
Om dit recht te verzekeren en dat de 21e september diepgaand wordt doorleefd,  laten we geïnspireerd door de woorden van de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, bidden:
Here God, Schepper en Verlosser, door Christus, uw Zoon en onze Heer, hebt U voor de hele mensheid een toekomst van vrede voorbereid. Ter gelegenheid van de viering van de Internationale Dag van de Vrede, smeken wij U: dat de hele mensheid het recht op vrede verdedigt en dat strijders hun wapens neerleggen. Gedreven door Uw Geest, kunnen we uiting geven aan onze solidariteit met de burgers wie het terrorisme en de oorlog hun levens hebben gekost, met de getraumatiseerde gezinnen die noch huis noch toekomst hebben, en met de landen waarvan het het ontwikkelingsniveau enkele decennia is teruggezet. Dat allen die bekoord zijn door de vrede met hun vrienden, hun buren, hun regering en lokale organisaties kunnen werken aan de bevordering van de uitoefening van het recht van de volkeren op vrede. Aldus zullen Uw zonen en dochters doen wat een lust voor Uw ogen en het werk van Uw handen is, en U voor altijd  lof zingen! Amen.
Met al mijn vriendschap,
Broeder Irenaeus Rezende Guimaraes
Benedictijner monnik van de abdij van Onze Lieve Vrouw, Tournay, Frankrijk

Tournay, 14 augustus 2014.


Augustus 2014 : Vrede en de hereniging voor het Koreaanse Schiereiland

Aan allen die streven naar vrede: 
Vrede!


Ik nodig u uit om met ons gebed de reis van 13-18 augustus van paus Franciscus naar Zuid Korea te begeleiden. Paus Franciscus zet zijn pelgrimstocht voort naar conflictueuze regio's om te getuigen van het evangelie van de vrede. 

De opdeling van het Koreaanse schiereiland werd aan het einde van de Koreaanse oorlog in 1953 een feit met de oprichting van de Democratische Volksrepubliek Korea in het noorden en de Republiek Korea in het zuiden. 
Op 4 juli 1972 hebben beide partijen hun verlangen naar een vreedzame hereniging zonder buitenlandse inmenging verklaard. Aan het einde van de Koude Oorlog in 1991, maakten de twee Korea's hun gezamenlijke entree voor de Verenigde Naties door de ondertekening van overeenkomsten voor de verzoening, een niet-aanvalsverdrag, uitwisseling en samenwerking. 

De kwestie van de eenwording van deze regio heeft ook invloed op het christelijk geweten. De Wereldraad van Kerken, een organisatie die meer dan 300 christelijke kerken samenbrengt, heeft in 2013 in Busan, Zuid-Korea, haar tiende algemene vergadering gevierd, met als thema "God van het leven, leidt ons naar rechtvaardigheid en vrede!" en heeft een verklaring goedgekeurd met als titel" Vrede en hereniging van het Koreaanse schiereiland." In dit belangrijke document vindt men acties, zoals bijvoorbeeld: 

- de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aan te moedigen om initiatieven te nemen om vrede te construeren en om de sancties tegen Noord-Korea op te heffen; 

- een universele campagne te starten voor een vredesverdrag die de wapenstilstand overeenkomst van 1953 vervangt en aldus een einde maakt aan de staat van oorlog; 

- een oproep aan alle vreemde mogendheden in de regio om een einde te maken aan alle militaire oefeningen en de militaire uitgaven te verminderen; 

- zorgen voor de afschaffing van kernwapens en kerncentrales en voor de instelling van een kernwapenvrije zone, en mee te doen aan de initiatieven voor een wereldwijd verbod op kernwapens; 

- een beroep op beide regeringen doen om de menselijke gemeenschap te herstellen op basis van rechtvaardigheid en menselijke waardigheid, het opzetten van een duurzaam proces van vrije uitwisseling van brieven en bezoeken tussen gescheiden gezinnen; 

- samenwerken met beide regeringen om een internationale samenwerking voor te stellen voor het behouden van een ​​echte gedemilitariseerde zone en hem te transformeren in een zone van vrede. 

Opdat deze voorstellen zich concretiseren en dat de reis van paus Franciscus de gewenste vruchten produceert, bidden we de Heer: 

Heer, onze God, U hebt Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer gestuurd om de scheidingsmuren tussen de volkeren te vernietigen, om een volk te maken, één dat u goed gezind is en die gerechtigheid en vrede praktiseert. Ter gelegenheid van het bezoek van paus Franciscus aan de  Republiek Korea, smeken we U om vrede en verzoening op het schiereiland: dat de twee naties een akkoord bereiken, dat gescheiden gezinnen elkaar kunnen ontmoeten en dat de uitgaven voor wapens worden vervangen door maatregelen om de menselijke waardigheid te bevorderen. Amen. 

Met al mijn vriendschap,

broeder Irenaeus Rezende Guimarães
Benedictijner monnik van de abdij van Notre - Dame , Tournay , Frankrijk

Tournay , 22 juli 2014 .


Juli 2014 : Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de eerste wereldoorlog

Aan allen die streven naar vrede: 
Vrede!


De eerste grote oorlog heeft de loop van de moderne beschaving enorm veranderd, door veranderingen op vele verschillende terreinen, en door de transformatie van de wijze van oorlogsvoering met massavernietigingswapens. Vergeet niet de 9 miljoen doden en 20 miljoen gewonden! Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag, nodig ik u uit om tot God te bidden om de weg en de route van de beschaving te verlichten.

Men dient zich alle initiatieven voor vrede te herinneren, zoals bijvoorbeeld de Internationale Gemeenschap voor Verzoening, opgericht in 1914, toen christenen van de twaalf oorlogvoerende landen hun eenheid in Christus proclameerden. In 1915 creëerden vrouwen wiens mannen aan weerszijden vochten, de World League van Vrouwen voor Vrede. Meerdere mannen en vrouwen die weigerden zich aan te werven, betaalden de prijs van hun keuze met gevangenis en zelfs met de dood. Belangrijke figuren zoals Paus Benedictus XV en keizer Karel 1 van Oostenrijk, hebben zich geengageerd om een ​​oplossing voor het conflict te zoeken.

Benedictus XV (1854-1922) werd verkozen tot paus op 3 september 1914, en proclameerde onmiddellijk de neutraliteit van de Heilige Stoel. Vanaf zijn eerste encycliek op 1 november 1914, riep hij op tot het einde van "deze zo rampzalige oorlog" en stelt hij de verfijning van de kunst van het doden aan de kaak. Met Kerstmis 1914, stelde hij een  - niet aanvaarde - wapenstilstand voor tussen de strijdende partijen. Op 28 juli 1915 hervatte hij de oproep om een einde te maken aan wat hij het verschrikkelijke bloedbad noemt. Ondanks de onverschilligheid en de oppositie waarmee zijn woorden worden ontvangen, was de paus niet ontmoedigd. De eerste augustus 1917, stelt hij een duidelijk plan voor de beëindiging van het conflict voor. Hij ontwikkelt ook een hulpdienst voor gewonden en krijgsgevangenen. Na het einde van de oorlog schrijft hij een tweede encycliek, 23 mei 1920, met de aansporing tot een verzoening die dieper dan de verdragen gaat, zonder welke er geen echte vrede kan bestaan.

Keizer Karel 1 van Oostenrijk (1887-1922), heeft, vanaf het begin van zijn machtsaanvaarding op 22 november 1916, maatregelen getroffen om het lijden van zijn medeburgers te verminderen, bijvoorbeeld door mensen die al door sterfgevallen waren getroffen niet te sturen naar gevaarlijke posities. In januari 1917 stuurde hij twee gezanten naar Parijs met voorstellen voor een vredesverdrag, zoals de erkenning van de legitieme rechten van Frankrijk op Elzas-Lotharingen en de soevereiniteit van België. Helaas hebben deze voorstellen niet de kracht gehad om de loop der zaken te veranderen en de keizer wordt gedwongen af ​​te treden aan het einde van de oorlog. Hij sterft in 1922 in ballingschap op Madeira. Vanwege zijn inspanningen voor vrede en sociale rechtvaardigheid, is hij in 2004 zalig verklaard door paus Johannes Paulus II.

Verlicht door deze getuigenissen, bidden we tot de Heer:

Heer, onze God, Meester van tijd en geschiedenis, hoor ons gebed ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog. Verlicht het bewustzijn van de mensheid, zodat het de overtuiging, reeds door paus Pius XII tot uitdrukking gebracht in "met de vrede is niets verloren; maar met de oorlog kan alles verloren gaan "(Radio bericht van 24 augustus 1939)kan vernieuwen. Dat we uitdrukking kunnen geven aan de woorden van Paus Paulus VI aan de Verenigde Naties: "Het is voldoende om ons het bloed van miljoenen mannen, het onnoemelijk leed en de ontelbare slachtpartijen en die onnodige en verschrikkelijk ruïnes te herinneren, die het pact sanctioneren(…): nooit meer oorlog, nooit meer oorlog! Het is de vrede, de vrede die het lot van de volkeren en de hele mensheid moet leiden! "(Toespraak bij de VN, 4 oktober 1965).
Met Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

Met al mijn vriendschap


broeder Irenaeus Rezende Guimarães
Benedictijner monnik van de abdij van Notre - Dame , Tournay , Frankrijk

                                                                                         Tournay , 18 juli 2014 .


Juni 2014 : Vrede voor het Midden-Oosten 

Aan allen die streven naar vrede:

Vrede!

De recente pelgrimstocht naar het Heilige Land van paus Franciscus en de gebedsbijeenkomst in het Vaticaan gecelebreerd op 8 juni, in aanwezigheid van de president van de Palestijnse Autoriteit en Israël, dat alles heeft de hoop op vrede in deze regio nieuw leven ingeblazen. Ik verzoek u dus deze initiatieven te ondersteunen door ons gebed.

Paus Franciscus is niet gestopt met het oproepen van de Palestijnen en de Israëli's om dit conflict te beëindigen, "dat de dus inspanningen en initiatieven verdubbelen die gericht zijn op het creëren van de voorwaarden voor een stabiele vrede gebaseerd op rechtvaardigheid, op de erkenning van individuele rechten en wederzijdse veiligheid "(Ontmoeting met de Palestijnse Autoriteit, 25 mei 2014). Hij heeft het voorstel zoals reeds door Benedictus XVI opgesteld, hervat: "Het is algemeen erkend dat de staat  Israël bestaansrecht heeft ​​en vrede en veiligheid binnen de internationaal erkende grenzen kan genieten. Ook wordt erkend dat het Palestijnse volk het recht heeft op een soevereine thuisland, om waardig te leven en om vrij te reizen. Dat deze twee-staten-oplossing een realiteit zal worden  en niet een droom blijft "(Welkomstceremonie op Ben Gurion International Airport, 25 mei 2014). Herinnerend aan de Hebreeuwse etymologie van Jeruzalem - "Stad van Vrede" - verkondigde de paus zijn verlangen aan de hele mensheid : "Dat Jeruzalem werkelijk de Stad van Vrede zal zijn! Die volledig zijn identiteit en heilige karakter, zijn universele religieuze en culturele waarde zal laten schitteren als schat voor de hele mensheid! "(Beleefdheidsbezoek aan de president van de staat Israël, 26 mei 2014).

Tijdens de ontmoeting in het Vaticaan, na de reis en in aanwezigheid van de autoriteiten van de twee volkeren, heeft de paus de noodzaak benadrukt om al onze energie aan te wenden om vrede te bereiken, "om vrede te maken is  moed nodig, veel meer dan voor oorlog. Het vergt moed om ja te zeggen voor de ontmoeting en nee tegen de confrontatie; ja voor de dialoog en nee tegen het geweld; ja op de onderhandelingen en nee tegen vijandelijkheden; ja voor het nakomen van afspraken en nee op provocaties; ja voor oprechtheid en nee tegen dubbelhartigheid. Voor dit alles is moed en grote standvastigheid nodig" (Aanroepen van Vrede, 8 juni 2014).

Met de woorden van paus Franciscus, bidden we tot de Heer:

Here God van Vrede, hoor onze smeekbede! We hebben zo vaak en zo vele jaren geprobeerd om onze conflicten met geweld en ook met onze wapens op te lossen; zoveel momenten van vijandigheid en duisternis; zoveel bloedvergieten; zo veel gebroken levens, zoveel hoop begraven ... Maar onze pogingen waren tevergeefs. Nu, Heer, help ons! Geeft U ons vrede, leert U ons vrede, begeleidt U ons tot vrede. (...) Heer, de God van Abraham en de profeten, God van Liefde, die ons geschapen heeft en ons oproept om te leven als broeders, geef ons de kracht om elke dag vredestichters te zijn; geeft ons de capaciteit om welwillend te kijken naar alle broeders die wij ontmoeten op onze weg. Maak ons ​​beschikbaar om te luisteren naar de roep van onze medemensen die ons vragen om onze wapens te transformeren in instrumenten van vrede, onze angsten in vertrouwen, en onze spanningen in vergeving. Houd in ons brandend de toorts van hoop om met geduldige volharding de keuzes voor dialoog en verzoening te bereiken. (...) Heer, ontwapen de tong en de handen, vernieuw de harten en geesten zodat (...) onze levensstijl zal worden: shalom, vrede, salam! Amen! (Invocation for Peace, 8 juni 2014).

Met al mijn vriendschap

broeder Irenaeus Rezende Guimarães
Benedictijner monnik van de abdij van Notre - Dame , Tournay , Frankrijk

                                                                                     Tournay , 18 april 2014 .

MEI 2014 : VREDE VOOR DE CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
                                                                                    

Aan allen die naar vrede streven :
Vrede!

Ik nodig u uit deze maand te bidden voor de vrede in Centraal-Afrika . Sinds 2003 , beleeft het land een conflict tussen twee facties : één die voormalig president François Bozize , bekend als anti - Balaka, ondersteunt , en één die de voormalige president , Michel Djotodia , genaamd Seleka ondersteunt. Dit politieke en militaire conflict is echter een gemeenschappelijke conflict geworden, na tal van wreedheden tegen burgers , moslims of christenen, die hun dorpen ontvlucht zijn om toevlucht te zoeken in de bush . Het heeft ook een internationale dimensie aangenomen, Conseil de Sécurité des Nations Unies, le 5 décembre 2013
2013, door de resolutie 2127 die de " inzet van de Internationale Missie Ondersteuning Central onder Afrikaanse leiding" ( Misca ) voor een periode van 12 maanden autoriseert, met als doel het beëindigen van de " totale ineenstorting van de openbare orde , de afwezigheid van de rechtsstaat en de sektarische spanningen . "

De bisschoppen van de Centraal-Afrikaanse Republiek dringen erop aan dat de oplossing van de crisis niet zal gebeuren zonder de deelname van hun burgers en nodigen hen uit om hun deel van de verantwoordelijkheid te nemen voor de crisis die het land ondergedompeld heeft in chaos en tegen elkaar heeft opgezet . Voor hun , " hebben de politieke spelletjes en het vooropzetten van zelfzuchtige belangen onze samenleving van hun humanistische waarden en respect voor de persoon - geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God - ontdaan . ( ... ) Doden wordt een triviaal en onschuldige daad . " De Centraal-Afrikaanse bisschoppen stellen dat meer dan een politieke strijd " de echte strijd de ontwikkeling is, het economisch herstel en de strijd tegen de armoede , ellende en straffeloosheid . " 
De bisschoppen stellen concreet verschillende manieren voor, zoals: de hervorming van het veiligheidsapparaat door de dringende restauratie van een republikeinse leger , getraind en uitgerust om de veiligheid van het land en de veiligheid van alle Centraal-Afrikaanse en Centraal -Afrikanen te waarborgen; het reduceren van de periode van de overgang en een snelle organisatie van verkiezingen ; de oprichting van een onafhankelijke internationale onderzoekscommissie om licht te werpen op de schendingen van de mensenrechten in Centraal-Afrika ; de snelle inzet van vredestroepen gezien de complexiteit van de operatie op het terrein ; compromisloze ontwapening van de ex - Seleka, de anti - Balaka en personen in het bezit van wapens ; de uitvoering van demobilisatie , ontwapening en repatriëring van Tsjadische - Soedanese huurlingen en reïntegratie van de CAR strijders ; bevordering van de dialoog tussen de aanhangers van verschillende religies die naast elkaar bestaan ​​in de CAR ; reparatie en compensatie voor de slachtoffers van de opstand ; de strijd tegen sociale uitsluiting op basis van religieuze en regionale etniciteit ; gezonde betrekkingen met de buurlanden , met name Tsjaad ( http://justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Reconstruisons_ensemble_notre_pays_dans_la_paix.pdf ) .

Om de vrede te herstellen in dit land , laten we bidden :

O God van de vrede , uw Zoon Jezus Christus heeft door Zijn dood en opstanding ,  de muur van haat tussen de volkeren gebroken . Wij bidden voor onze broeders en zusters van de Centraal-Afrikaanse Republiek : dat ze de ontwapening van de handen , hart en geest kunnen uitvoeren; dat ze het vertrouwen , tolerantie en vergeving kunnen herstellen ; en dat ze uiteindelijk hun hoop in U en in de mens kunnen vernieuwen . Dat ze aldus leven in de cultuur van waarheid, gerechtigheid en vrede die Jezus ons bracht . Amen .

Met al mijn vriendschap

broeder Irenaeus Rezende Guimarães
Benedictijner monnik van de abdij van Notre - Dame , Tournay , Frankrijk
Tournay , 18 april 2014 .

APRIL 2014 :  VREDE EN FAMILIE

Aan allen die naar vrede streven:
Vrede!

Paus Franciscus heeft voor de maand oktober van dit jaar een Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode bijeengeroepen om te discussiëren over het thema "pastorale uitdagingen van de familie in het kader van evangelisatie . " Op 2 februari schreef hij een brief aan alle gezinnen en nodigde hen uit actief deel te nemen aan de voorbereiding van dit evenement  met suggesties en vooral door gebed.
Dit is een kans voor ons om na te denken over en te bidden voor de bijdrage van de gezinnen aan de vrede op aarde. Paus Johannes Paulus II wijdde de boodschap van Wereldvredesdag van 1994 aan het thema : " Vanuit de familie wordt de vrede van de menselijke familie geboren. " Vanaf het begin reflecteert Johannes Paulus II  op het gezin als een gemeenschap van leven en liefde : " De familiedeugden , gebaseerd op diep respect voor het leven en de waardigheid van de mens , vertalen zich in het begrijpen , geduld , aanmoediging en wederzijdse vergeving , en geeft aan de familiegemeenschap de mogelijkheid om de eerste en essentiële ervaring van vrede te beleven " (nr. 2 ) . Echter, hij constateert dat  de familie vaak het slachtoffer is van de afwezigheid van vrede en dat " in tegenstelling tot de oorspronkelijke roeping van de familie tot vrede , helaas , in veel gevallen , de familie een plek is van spanning en geweld , of het weerloze slachtoffer is van vele vormen van geweld die de hedendaagse samenleving karakteriseren " (nr. 3-4) . Onze eigen ervaring toont ons hoe veel huishoudens worden verscheurd door strijd en conflict , tussen ouders en kinderen , tussen broers , meestal voor onbeduidende redenen . Ondanks al deze beperkingen , kunnen we het gezin beschouwen als een protagonist van de vrede : " Opdat de voorwaarden voor vrede duurzaam zijn, is het noodzakelijk dat er instituties zijn, die de waarden van vrede uitdrukken en bekrachtigen. De institutie die het  meest overeenkomt met de menselijke natuur is de familie . Alleen zij kan de continuïteit en de toekomst van de maatschappij verzekeren . Van het gezin wordt verwacht dat het een actieve voorvechter van vrede wordt , door de waarden die het uitdrukt en overdraagt in het huishouden en door de deelname van elk van zijn leden aan het maatschappelijk leven " ( nr.5 ) . Om deze missie te realiseren, is het vooral nodig om de uitdaging van de armoede te overwinnen : " De armoede is nog steeds een bedreiging voor de sociale stabiliteit , voor de economische ontwikkeling en daarmee uiteindelijk voor de vrede. De vrede zal in gevaar blijven zolang individuen en gezinnen zich gedwongen zien om te vechten voor hun overleven " (nr. 5 ) . Tot slot begrijpt Johannes Paulus II  de missie van het gezin, als een dienst voor de vrede . Aldus adviseert en stelt hij voor aan elk gezin : " Zoek deze vrede , bid voor deze vrede , werk voor deze vrede ! " (Nr. 6 ) . Ouders zijn geroepen om opvoeders van vrede zijn , de kinderen om zich voor te bereiden op de toekomst het goede te aspireren en de gedachten aan vrede te houden;  de grootouders om hun ervaring en getuigenis door te geven en zo het verleden te verbinden met de toekomst in een heden van vrede . Voor degenen die geen familie hebben, is er de kerk die verantwoordelijk is om deze taak te vervullen , zijnde het grote huis van de kinderen van God (nr. 6 ) .
Opdat de gezinnen over de hele wereld deze roeping als vredestichters kunnen uitleven  , bidden we tot de Heer :
O God , Vader van alle mensen , je wenst dat alle mannen en alle vrouwen kunnen leven als broeders en zusters op aarde. Zegen elke menselijke familie en geef hen de genade om te leven in vrede en een bron te zijn van vrede voor de wereld. Amen .
Met al mijn vriendschap
broeder Irenaeus Rezende Guimarães
Benedictijner monnik van de abdij van Notre - Dame , Tournay , Frankrijk
Tournay , 30 maart 2014 .

MAART 2014 : VREDE EN DE DEELNAME VAN VROUWEN

Aan allen die naar vrede streven :
Vrede!

De Verenigde Naties hebben 8 maart uitgeroepen als de " Internationale Dag van de Vrouw , " om een houding met betrekking tot de rol van vrouwen in de huidige maatschappij te creëren . Bij deze gelegenheid  nodig ik  u uit om na te denken over en te bidden voor  de bijdrage van vrouwen aan de vrede in de wereld . Als ze vaak slachtoffer van oorlog en conflicten zijn, zijn ze ook belangrijke bouwers van verzoening.
 Als er meerdere processen en dialogen voor vrede mislukken , is het omdat er niet genoeg ruimte aan vrouwen wordt gegeven . De Palestijnse arts Izzeldin Abuelaish , die drie dochters verloor bij een bomaanslag in Gaza en  'Dochters voor het leven " oprichtte, zegt : " We moeten het idee accepteren dat vrouwen aanzienlijk kunnen bijdragen aan de          benodigde veranderingen . ( ... ) Als er meer rekening zal worden gehouden met vrouwelijke waarden op alle niveaus van de samenleving , zullen de waarden van deze samenleving veranderen en het leven zal makkelijker zijn . "
Om de participatie van vrouwen bij  vredesonderhandelingen te verzekeren, heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties , in zijn 4213de vergadering op 31 oktober 2000 resolutie 1325 goedgekeurd . Dit document stelt dat de VN en haar Lidstaten initiatieven kunnen implementeren die vrouwen een belangrijke rol geven bij conflictpreventie , vredesonderhandelingen en bij de wederopbouw van door oorlog verscheurde samenlevingen . Drie woorden kunnen deze resolutie samenvatten: preventie, bescherming en participatie .
De resolutie dringt erop aan dat landen zich inspannen om ervoor te zorgen dat vrouwen beter vertegenwoordigd zijn op alle niveaus van de besluitvorming - nationaal , regionaal of internationaal - bij de preventie , beheersing en oplossing van geschillen . Ze moeten meer aanwezig zijn als militair waarnemer , als lid van de civiele politie , als specialist op het gebied van mensenrechten en humanitair personeel . Het document stelt ook een gendergelijkheid voor tijdens de onderhandelingen over en de uitvoering van de vredesakkoorden . Het vereist ook dat alle partijen bij een gewapend conflict volledig voldoen aan de normen van het internationaal recht m.b.t. vrouwen en meisjes , hen te beschermen tegen geweld , in het bijzonder verkrachting en andere vormen van seksueel misbruik. Dit document stelt de introductie van een genderperspectief voor, in het vredesproces : heroverweging van de relatie man en vrouw in een perspectief van partnerschap voor vrede, wat een nieuw begrip van de mannelijke identiteit vereist, minder oorlogszuchtig en meer verzoenend .
Opdat deze resoluties in de praktijk worden gebracht door alle landen van de wereld , bidden we tot de Heer :
O God van de vrede , Gij hebt man en vrouw geschapen naar Uw  beeld en gelijkenis , opdat zij één zullen zijn . Zegen alle samenwerkingsinitiatieven tussen mannen en vrouwen voor de wereldvrede . Inspireer alle vrouwen die toegewijd zijn aan verzoening en conflictoplossing . Verlicht alle leiders van de naties , zodat ze vrouwen meer ruimte kunnen geven in de onderhandelingen en de vredesprocessen . En de gehele aarde verzoend als een grote familie , uw naam zei meer dan ooit gezegend . Amen .
Met al mijn vriendschap
Br. Irenaeus Rezende Guimarães
Benedictijner monnik van de abdij van Notre - Dame , Tournay , Frankrijk
Tournay , 25 februari 2014 .

    FEBRUARI 2014 : VREDE EN MIGRANTEN


Aan allen die streven naar vrede :
Vrede!


embarcation réfugiés migrants turquie morts enfants mer rocher bateau pêcheur Op 19 januari 2014 werd de 100ste Werelddag van Migranten en Vluchtelingen gevierd,  met als doel het sensibiliseren van het christelijke en humanitaire bewustzijn met betrekking tot de houding ten opzichte van de mannen en vrouwen die gedwongen zijn hun land te verlaten , op zoek naar een waardig leven . En toch , zelfs met al deze mobilisatie , lijkt  het drama van deze mensen niet tot een einde te komen .
Het belangrijkste symbool van deze tragedie is een klein Italiaans eiland - het eiland Lampedusa - 20,2 km ² en en ongeveer 5.000 inwoners . Halverwege tussen Europa en Afrika gelegen , is het eiland uitgegroeid tot een toegangspoort voor degenen die Europa illegaal binnen willen komen. Tienduizenden mensen zonder papieren zijn er gearriveerd met  boten  genoemd de " Boten van Hoop" en ze hebben er een zware prijs voor betaald . Zonder veiligheid , werden ze  als sardientjes in een blikje samengeperst. Er wordt geschat dat meer dan 20.000 mensen het leven hebben verloren tijdens de overtocht . Het meest recente geval is dat van 3 oktober 2013 , toen een boot met 500 migranten in brand vloog en kapseisde , waardoor er 350 doden vielen.
 De vraag is niet simpel : moeten we al die immigranten in Europa ontvangen? Moeten we ze terugsturen ? Moeten we hen laten creperen? In 2007 werden twee kapiteins van Italiaanse vissersschepen voor het gerecht gedaagd omdat ze  " boten van hoop " hadden willen redden; ze werden beschuldigd van medeplichtigheid aan illegale binnenkomst van migranten in het gebied. Op 8 juli 2013 , ging paus Franciscus zelf naar het eiland om zijn solidariteit met alle slachtoffers te betuigen en met de gemeenschap van Lampedusa, die voortdurend zijn liefde jegens de armen betoont. Bij deze gelegenheid herinnerde hij ons aan onze humanitaire verantwoordelijkheid in deze situatie : " Velen van ons , waaronder ook ik , zijn gedesoriënteerd ,  we zijn niet meer aandachtig voor de wereld waarin we leven , we zorgen niet meer voor,  we houden niet van wat God geschapen heeft voor iedereen en we zijn ook niet meer in staat om  te houden van elkaar . En wanneer deze desoriëntatie wereldse proporties aanneemt , komen we tot tragedies zoals we zagen . " In zijn boodschap voor de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen , gepubliceerd 5 augustus 2013 , nodigt hij ons uit om  " te gaan van een defensieve en angstige houding van desinteresse of marginalisering - die  uiteindelijk overeenkomt met een " cultuur van afwijzing " -  naar een houding gebaseerd op een  'cultuur van de ontmoeting" ,  de enige die in staat is om een meer rechtvaardige en broederlijke wereld , een betere wereld, op te bouwen."
De wereldvrede hangt voor een groot deel af van de oplossing voor en ons antwoord aan migranten en vluchtelingen . Of de vrede zal voor allen komen , óf de vrede zal voor niemand komen : er moet een kosmopolitische orde komen waarin de wereld verandert in een huis voor allen en allen  overal welkom zijn.
Met de woorden van paus Franciscus op Lampedusa , laten we ons deel van de verantwoordelijkheid voor dit vraagstuk nemen:
Heer , wij vragen om vergeving voor onze onverschilligheid voor vele broeders en zusters ;  Vader , wij vragen u om vergiffenis voor degene die zich accommodeert  en zich opsluit in zijn eigen welzijn wat leidt tot verdoving van het hart , we vraag vergiffenis voor hen die door hun beslissingen op mondiaal niveau, situaties hebben gecreëerd die  tot deze tragedies hebben geleid . Vergiffenis Heer!  Heer ,  dat we vandaag uw vragen horen: " Adam , waar zijt gij? " " Waar is het bloed van je broeder? " . Amen .

Met al mijn vriendschap


fr . Irenaeus Rezende Guimarães
Benedictijner monnik van de abdij van Notre - Dame , Tournay , Frankrijk .


JANUARI 2014 : BROEDERSCHAP, FUNDAMENT EN WEG NAAR DE VREDE

Aan allen die streven naar vrede :
Vrede!

Paus Franciscus heeft voor deze 1 januari 2014 Werelddag van de Vrede als thema gekozen " . De broederschap, fundament  en weg naar de vrede " Meditatie op deze  boodschap kan ons gebed voor de vrede in deze eerste maand van het nieuwe jaar heel goed voeden .
Het uitgangspunt van de reflectie van de paus is het bestaan ​​in elk van ons van een " onlesbare dorst naar broederschap , die groeit naar het samenzijn met anderen , in wie we niet vijanden of concurrenten zien, maar broeders die  we verwelkomen en omarmen . " Toch wordt deze roeping ontkent door een " mondialisering van onverschilligheid , die ons langzaam doet wennen aan het lijden van de ander , ons opsluitend in onszelf " in een wereld waar geen verwijzing is naar een gemeenschappelijke Vader , het ultieme fundament van broederschap onder de mensen ( n ° 1 ) . Als Kaïn de ontkenning van verantwoordelijkheid ten opzichte van onze broeders symboliseert(nr. 2 ) , is  Christus in zijn overgave aan de dood door de liefde van de Vader  de verzoener voor alle mensen (n ° 3 ) . Vrede wordt opgevat als een beweging van solidariteit met allen, speciaal met de armsten , geliefd, 'zoals het levende beeld van God de Vader , verlost door het bloed van Christus en onder de permanente werking van de Heilige Geest " ( n # 4 ) . Aldus wordt broederschap gepresenteerd als een manier om armoede te overwinnen, ofwel " de herontdekking en de waardering van broederlijke relaties binnen families en gemeenschappen , " danwel door effectief beleid " dat aan allen waardigheid en de grondrechten verzekerd" of ook door " eenvoudige levensstijlen, gebaseerd op de essentie van het leven " (nr. 5 ) . De ernstige, hedendaagse financiële en economische crisis kan ook een kans bieden voor een economisch model dat meer solidair is( 6 ). Evenzo , blijkt broederschap een alternatief om  menselijke geschillen op te lossen , en het herontdekken van hem als een broeder, die vandaag nog wordt beschouwd als een vijand die vernietigd moet worden : wat een sterke inspanning vereist ​​" van allen met betrekking tot de non - proliferatie van wapens en ontwapening , te beginnen met de nucleaire en chemische ontwapening " en een bekering van de harten (n ° 7) . Een ware geest van broederschap kan de vele vormen van corruptie , zoals het smokkelen van geld , drugs , mensen en menselijke organen , etc. tegengaan. ( nr. 8) . Tot slot , een ethiek van broederschap strekt zich uit tot de natuur , met het verstandig  gebruiken van hulpbronnen in het voordeel van iedereen, zodat iedereen vrij is van honger ( nr. 9 ) . " Het noodzakelijke realisme van politiek en economie kan niet worden gereduceerd tot een techniek zonder ideaal,  die de transcendente dimensie van de mens negeert " : alleen door zich te openen voor Hem die houdt van elke man en elke vrouw, kunnen politiek en economie een doeltreffend instrument voor integrale ontwikkeling van de mens en de vrede ( 10 ) zijn.
Opdat deze woorden van Paus Franciscus door allen zullen worden verwelkomd , bidden we, met behulp van zijn woorden, aldus :
 O God van Vrede , " Christus kwam in de wereld om ons Gods genade te brengen , dat wil zeggen de mogelijkheid om deel te nemen aan zijn leven . ( ... ) Dit goede nieuws vraagt aan elk van ons om een stap extra te zetten , een aanhoudende oefening in empathie , luisterend naar het lijden en de hoop van de ander , met inbegrip van degene die verder weg staat van mij , zich engagerend met het veeleisende pad van de liefde die zich weet  te geven en gratis geeft voor het welzijn van iedere broeder en iedere zuster . Dat Maria, Moeder van Jezus , ons helpt de broederschap die oprijst uit het hart van haar Zoon  te begrijpen en alledaags  te leven,  , om vrede voor ieder mens op onze geliefde aarde te brengen. " Amen .
Met de wensen voor  een gezegend nieuw jaar !
Broeder Irenaeus Rezende Guimarães
Benedictijner monnik van de abdij van Notre Dame, Tournay, Frankrijk
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire